01. Aktualności 2024 rok

15.04.2024

VI Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

W Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu w dniu 13 kwietnia 2024 roku odbył się
VI Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego TPPW,
podczas którego dokonano wyboru władz na kadencję 2024-2029
oraz 32 delegatów na VIII Krajowy Zjazd Towarzystwa,
który odbędzie się 25 maja br.

W trakcie obrad oddano hołd wszystkim zmarłym w trakcie mijającej kadencji członkom, sympatykom i sponsorom Towarzystwa, w tym dr. Marianowi Królowi – współzałożycielowi stowarzyszenia.

W Zjeździe uczestniczył Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego TPPW, członkowie Towarzystwa, zasłużeni działacze,
a wśród nich Ryszard Wosiński – b. naczelnik ZHP.
Gośćmi Zjazdu byli m.in. Paweł Kuszczyński – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Związku Literatów Polskich, płk. Andrzej Piasecki – przedstawiciel Ligi Obrony Kraju Oddział w Poznaniu,
czy Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
Wręczyli oni na ręce ustępującego Zarządu okolicznościowe wyróżnienia i adresy.

Zjazd był też okazją do wręczenia odznaczeń organizacyjnych: Złotego Medalu : „Wierni Tradycji” Markowi Urbanowiczowi, Medali „Wierni Tradycji” – Zenonowi Żurkowi z firmy „Partner”, Stanisławowi Wałkiewiczowi, Jackowi Matuli i Hieronimowi Cugierowi.

KOMBATANCKIM KRZYŻEM PAMIĘCI uhonorowany został Oddział Wielkopolski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Aktu dekoracji dokonał Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
w uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach
w walce o niepodległość naszej Ojczyzny.

Ponadto Kombatanckim Krzyżem Pamięci został wyróżniony
phm. Piotr Pers – przedstawiciel Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
im. Powstańców Wielkopolskich – Hufiec ZHP Poznań Nowe – Miasto, działacz TPPW.

Uczestnicy spotkania dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w skład , którego weszli:

Wawrzyniec Wierzejewski – prezes,
Roman Grewling i Piotr Stachecki – wiceprezesi,
Brygida Drobińska – sekretarz
Marek Urbanowicz – skarbnik
oraz Małgorzata Dudek, Dorota Jackowiak-Szaroleta, Magdalena Lipińska, Paweł Matkowski, Adam Mroziński, Janusz Sieroń, Arkadiusz Małyszka, Piotr Pers, Dariusz Poszwiński
i Krzysztof Wyrwa.
Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Sławomir Sekulski,
a przewodnictwo Sądu Koleżeńskiego objął Jerzy Kudrewicz.

Obradom zjazdowym towarzyszyła przedpremierowa wystawa ponad stu prac zgłoszonych do I Ogólnoszkolnego Konkursu Twórczości Filatelistycznej z okazji 105. Rocznicy Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w kategoriach: znaczek, kartka pocztowa i datownik.

GRATULUJEMY !

Zdjęcia:
Piotr Pers

13.04.2024

84.Rocznica Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich
oraz Kresowian na Sybir.

W  dniu 12 kwietnia 2024 przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru oddano hołd Polakom pomordowanym w Katyniu
oraz wywiezionym na wschód podczas masowej zsyłki na Sybir.

Obchody rozpoczęły się od mszy św. w intencji ofiar Katynia
i Sybiru w Kościele oo. Dominikanów, po której Kombatanci oraz pozostali uczestnicy udali się pod Pomnik Katyński.

 Pomnik upamiętnia polskich obywateli zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD oraz setki tysięcy Polaków zesłanych
na Sybir i stepy Kazachstanu.


Wspólną wiązankę kwiatów pod monumentem złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i organizacji kombatanckich.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW.

10.04.2024

ŚLUBOWANIE.

W dniu 25 marca 2024r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas Branżowych Oddziałów Wojskowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

W uroczystościach na zaproszenie dyrektora Szkoły i Starosty Złotowskiego brał udział Pan Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

W swoim kilku minutowym wystąpieniu zakreślił wagę i zadania jakie przywiązuje Ministerstwo Obrony Narodowej i szkolnictwo szkół do nauczania wstępnego  przyszłych żołnierzy Wojska Polskiego.  Zadanie te są realizowane poprzez wybrane kierunki kształcenia w tych szkołach w tzw. klasach mundurowych,
których zasadnicze programy nauczania są rozszerzone                           o  program nauczania przedmiotu edukacja wojskowa.
Armia Polska potrzebuje ludzi świadomych słuszności drogi,
którą obrali, wykształconych i ambitnych, a wszystkie te cechy spełnia absolwent klasy o profilu mundurowym.
Działania podejmowane przez szkołę mają na celu ukształtowania  wychowanka, patrioty, obywatela ucznia wojskowych klas mundurowych, które przyniosą wymierne efekty wychowawcze. Uczniowie po  ukończeniu szkoły o profilu mundurowym zasilą rezerwy Sił Zbrojnych, a wielu z nich będzie kontynuowało służbę      w Wojsku Polskim.
Po ukończeniu szkoły na pewno wielu zasili grono kandydatów
do szkół oficerskich, oraz zwiększy szeregi kandydatów do służby
w Wojskach Obrony Terytorialnej posiadających podstawowe przeszkolenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne.  Tym samym szkoła dąży do przygotowania swoich absolwentów do wyzwań współczesnego świata, wskazując jednocześnie możliwość wyboru dalszej drogi życiowej jaką może być służba Ojczyźnie w Wojsku Polskim.

Roman Grzebel, jako członek Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych i były żołnierz Wojska Polskiego, złożył wszystkim kadetom z okazji ślubowania serdecznie gratulacje.

Podczas uroczystości głos zabrali:

Grzegorz Kolera – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie.

Ryszard Goławski – Starosta Złotowski.

Tekst:
– Roman Grzebel
– Czł. Nadz. ZKRP i BWP
w Poznaniu,

– zdjęcia:
Anna Bartko,
Starostwo Powiatowe
w Złotowie.

05.04.2024

W poznańskim Forcie VII uczczono dnia 3 kwietnia 2024 roku ofiary niemieckiej okupacji z lat 1939-1945 oraz zainaugurowano przypadający w kwietniu Miesiąc Pamięci Narodowej.

Fort VII w Poznaniu był pierwszym obozem koncentracyjnym,
jaki Niemcy utworzyli w okupowanej Polsce. Był to także największy w Wielkopolsce ośrodek eksterminacji polskich elit – Lager der Blutrache – „obóz krwawej zemsty” dla przeciwników politycznych oraz wrogów Niemiec i Niemców.

W dniu 5 kwietnia 2023 roku w Forcie VII w Poznaniu odbyły się zorganizowane przez Pana Grzegorza Ganowicza – Przewodniczącego Rady Miasta Poznania oraz Pana Przemysława Terleckiego – Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu Uroczystości Uczczenia Pamięci Ofiar Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945.

Centralną postacią obchodów została
Marianna Marszałkowska – Kaniewska
(ps. „Wanda”, „Ruta Wagner”),
w czasie okupacji zaangażowana w działalność konspiracyjną.

Marianna Marszałkowska – Kaniewska – w okresie  międzywojennym nauczycielka języka angielskiego i francuskiego
w Państwowym Gimnazjum w Tarnowskich Górach (gimnazjum dla Polek obywatelstwa niemieckiego). W 1939 skierowana
na stypendium British Council, na roczne studia podyplomowe
do Anglii – wyjazd został jednak wstrzymany z powodu wybuchu wojny.

Od jesieni 1939 zatrudniona w warsztacie ślusarskim u ojca.
W czasie okupacji zaangażowana w działalność konspiracyjną.
Od wiosny 1940 do marca 1943 – komendantka Ekspozytury Wywiadowczej WSK (Wojskowej Służby Kobiet) w Poznaniu.
Od września 1942 także szefowa Wydziału V (łączności konspiracyjnej) w sztabie Okręgu Poznań AK.

Aresztowana w Poznaniu 29 kwietnia 1943 r. Przesłuchiwana
w siedzibie Gestapo w Domu Żołnierza. Osadzona w obozie
w Forcie VII, bita i torturowana. Przez sąd doraźny policji bezpieczeństwa w Poznaniu skazana na karę śmierci.

Następnie z powodu oskarżenia o działalność wywiadowczą,
jako winna „zdrady kraju” przekazana Sądowi Wojennemu Rzeszy,
a 7 lutego 1944 przekazana do dyspozycji prokuratury przy Trybunale Ludowym w Berlinie. Tam w okresie od lutego do kwietnia 1945 roku, wraz z grupą dwudziestu dwóch kobiet
z poznańskich struktur podziemnych, oskarżona o szpiegostwo
i zdradę państwa niemieckiego. Rozpoczęcie procesu wstrzymywane jednak przez przedłużające się procedury
oraz zbombardowanie berlińskiego gmachu sądu.
W oczekiwaniu na nowy termin rozprawy –  w więzieniu w Lipsku, wyzwolona przez wojska amerykańskie 19 kwietnia 1944 roku.

Do jesieni 1945 roku – asystentka oficera USA w misji UNRRA na terenie Niemiec. Od 1947, w ramach stypendium British Council, absolwentka uniwersytetu w Sheffield w Anglii. Od końca lat czterdziestych, na polecenie rządu londyńskiego – w kraju.
Zatrudniona na Akademii Ekonomicznej jako lektorka języka angielskiego, zaangażowana w społeczną działalność m.in. Fundacji Sue Ryder (wspierającej weteranów) i Studium Polski Podziemnej
w Londynie.
W 1998 r. awansowana ze stopnia kapitana do stopnia majora.
Odznaczona została m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Armii Krajowej.

W latach 1967 – 1972 Pani Marianna Marszałkowska – Kaniewska  była opiekunem roku kierunku ekonomika handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku którym
w tych latach studiował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

W uroczystościach obecna była licznie zgromadzona młodzież, Kombatanci, przedstawiciele władz miasta, Rady Miasta Poznania,
a także byli studenci ekonomii handlu zagranicznego – studiujący
w latach 1967 – 72, których opiekunem była major Marianna.

Obecny był m.in. były ambasador RP w Niemczech, czy we Francji doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej, Andrzej Byrt.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował – Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
który zapalił „Znicz Pamięci”
Wystawiono szereg pocztów sztandarowych.

Delegacje złożyły kwiaty i zapalono „Znicze Pamięci”
pod „Ścianą Śmierci”.

Delegacja organizacji kombatanckich zrzeszonych przy Wojewódzkiej Radzie Kombatanckiej z Zenonem Wechmannem – Przewodniczącym WRK.

Zdjęcia:
Waldemar Wylegalski
Głos Wlkp.
Jagoda Pawlik

03.04.2024

Dzień Patrona Szkoły w Kwilczu.

W piątek 22 marca 2024 r. w Kwilczu odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły, Tadeusza Kościuszki. Na zaproszenie dyrekcji w obchodach tego święta brał udział kol. Waldemar Szostak – członek prezydium WZW ZKRP i BWP , kol. Ryszard Paluszak – prezes kwileckiego Koła Kombatantów i Władysław Ogrodowczyk – sekretarz.
Za szczególne zaangażowanie w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny kwilecka szkoła została odznaczona
Medalem SEMPER MEMORES ERIMUS
„ ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ.”
Odznaczenie dyrektorowi szkoły Jackowi Rosiakowi wręczył
kol. Waldemar Szostak w asyście prezesa i sekretarza kwileckiego koła.
Nadmienić należy, że także wyjątkowym punktem uroczystości była premierowa prezentacja wystawy biograficznej, autorstwa Elżbiety Jakimek-Zapart, pt. Kochaj Polskę! płk Łukasz Ciepliński (1913-1951)”. Autorka, na co dzień pracownik krakowskiego oddziału IPN, opowiedziała jak powstawała 13 planszowa wystawa o wyjątkowym absolwencie naszej szkoły i podziękowała przedstawicielom SP Kwilcz – Monice i Marcinowi Lehmannom za współpracę przy jej tworzeniu. Oficjalnego otwarcia dokonał syn siostrzenicy Łukasza Cieplińskiego – dr Jarosław Styperek, notabene absolwent kwileckiej podstawówki, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.


W imieniu organizatorów, czyli Fundacji Armii Krajowej w Londynie oraz 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego im. ppłk. Mieczysława Szumańskiego „Bury”, głos zabrał ppłk Robert Grodziński zastępca dowódcy garnizonu, który wykonał
i nieodpłatnie przekazał wystawę kwileckiej placówce.

Nową tradycją zapoczątkowaną podczas tegorocznego święta kwileckiej podstawówki było wręczenie tytułów „Honorowego Absolwenta Szkoły”, emerytowanym dyrektorom – Eligiuszowi Lehmannowi, Zbigniewowi Spychale i Ryszardowi Paluszakowi, którzy od 1975 r. przez ćwierć wieku kierowali palcówką.

Inf. przygotował:
Ryszard Paluszak – prezes koła
ZKRP i BWP w Kwilczu

Zdjęcia: Aneta Wajman

 

27.03.2024

Medal Semper Memores Erimus
„Zawsze Będziemy Pamiętać”
dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

W dniu 26 marca 2024 roku w Izbie Tradycji 25 Dywizji Piechoty
w Cekowie – Kolonii podczas okolicznościowego spotkania Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 5 Dywizji Piechoty zostali uhonorowani Medalem Semper Memores Erimus
„Zawsze Będziemy Pamiętać” wraz z Aktem Nadania
za kultywowanie pamięci o bohaterach Ojczyzny.

Aktu wręczenia dokonała Dorota Kupaj – Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
w asyście

Zenona Gadomskiego – Prezesa Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Cekowie.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 25 Dywizji Piechoty bierze udział w piknikach militarnych oraz w rekonstrukcjach
i inscenizacjach historycznych m in. „Szlak bojowy 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej – wydarzenia wojenne w okolicach Morawina”.
Członkowie grupy są współzałożycielami Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty, gdzie gromadzą oraz opracowują dokumentację historyczną. Pozyskują eksponaty oraz kolekcjonują historyczne wyposażenie, umundurowanie i uzbrojenie wojskowe.
Ściśle współpracują z Kołem Gminnym Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Cekowie.

Wśród uczestników spotkania Krystian Gadomski – społecznik, Członek Wspierający Koło Gminne ZKRP i BWP w Cekowie, który został uhonorowany Kombatanckim Krzyżem Pamięci. 

GRATULUJEMY !!!

27.03.2024

Prezydium WZW w Nowym Tomyślu.

W dniu 26 marca 2024 roku na zaproszenie Włodzimierza Hibnera w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

W Prezydium uczestniczyli m.in. przedstawiciele Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Tomyślu Maria Bilewska – Prezes Koła
oraz Edmund Giel – Członek Zarządu Koła w Nowym Tomyślu.

Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 15 marca 2024 roku dr Mariana Króla – Honorowego Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Głównym tematami posiedzenia było:
– zatwierdzenie BILANSU WZW za 2023 rok oraz
– informacja o ANKIECIE STATYSTYCZNEJ i stanie ilości członków Związku na dzień 31.12.2023 roku, które omówił Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Swoją obecnością zaszczycił uczestników Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla, który otrzymał z rąk Mariusza Mikołajewskiego – Wiceprezesa WZW publikacje wydane
przez WZW pt. „Opowiem Ci o Wojnie” i ” W Cieniu Swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty”.

Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy spotkania spacerkiem udali się do Nowotomyskiej Izby Historycznej im. Sylwii Kupiec., gdzie kustoszem jest Pan Edward Kupiec.

Kombatanckim Krzyżem Pamięci został uhonorowany
Pan Edward Kupiec założyciel Izby za szczególne zaangażowanie
w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Aktu dekoracji dokonał Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW.
Pan Kupiec otrzymał także publikacje wydane
przez WZW pt. „Opowiem Ci o Wojnie” i ” W Cieniu Swastyki. Niemiecka Okupacja w Kraju Warty”.

Przenieśliśmy się w świat historii oglądając pokaźne zbiory
Pana Kupca, który przybliżył nam historię swoich eksponatów.

 

Na zakończenie spotkania udaliśmy się na Cmentarz Parafialny, gdzie zapaliliśmy „Znicz Pamięci” dla zmarłych członków
Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Nowym Tomyślu.

DZIĘKUJEMY !!!

Jagoda Pawlik

27.03.2024

I Poznański Międzyszkolny Konkurs Oratorski
im. Tadeusza Zgółki
pod hasłem w poszukiwaniu autorytetu.

W dniu 25 marca 2024 roku w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu odbył się I Poznański Międzyszkolny
Konkurs Oratorski.

Celem konkursu było między innymi: kształtowanie szacunku
do języka ojczystego, rozbudzanie świadomości językowej
i zamiłowania do pięknego oraz sugestywnego mówienia,
skłonienie do refleksji nad rolą języka polskiego i swojego głosu
w społeczeństwie obywatelskim.

Wśród jury kol. Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
twórca Światowego Projektu „Poezja dla Kultury Godności”,
który z rąk prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej Jej Magnificencji otrzymał PODZIĘKOWANIE  za aktywny i rzetelny udział
w pracach jury.

GRATULUJEMY !!!

24.03.2024

90 – te URODZINY

W dniu 24 marca 2024 roku Ryszard Sulej – Prezes międzychodzkiego Koła ZKRPiBWP odwiedził członkinię
Panią Krystynę Antczak, która obchodziła 90 rocznicę urodzin.
Z tak miłej okazji pani Krystynie zostały przekazane kwiaty
oraz życzenia zdrowia, pomyślności i dobrego samopoczucia
i  okolicznościowy Dyplom Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłał:
Ryszard Sulej

23.03.2024

W dniu 22 marca 2024 r. Szkoła Podstawowa
im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w Śmiłowie
obchodziła rocznicę Patrona Szkoły.

W sposób wyjątkowy przypomina o przedwojennych pogranicznikach, pełniących służbę w naszych miejscowościach przed II wojną światową. Program dzisiejszych obchodów
składał się z okolicznościowej akademii, którą otworzyła
Dorota Kończak – Dyrektor Szkoły, witając przybyłych gości.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Pan Brunon Wolski –  Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory, Pani Zdzisława Kępczyńska – Dyrektor Zespołu Oświaty, Pan Roman Grzebel – Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, przedstawiciele Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligii Ochrony Kraju z Nakła nad Notecią – mł. chor. rez. Lechosław Draeger – Prezes Klubu, podporucznik Krzysztof Popczyński,
st. kap. podchorąży Mariusz Gratkowski,  kpt. SG dr Mariusz Urban – zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy –oraz chor. sztab. SG Monika Lickiewicz, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica: por. SG Ilona Reimann,
chor. sztab. SG Anna Paulus, sierż. sztab. SG Marta Kulon-Brączkowska oraz st. chor. SG Adrian Cerkaski.Następnie głos oddano uczniom, którzy przypomnieli historię formacji, deklamowali wiersze autorstwa naszych absolwentów, śpiewali piosenki, a wszystko to zilustrowane było zdjęciami
z epoki. Wręczono także dyplomy i upominki za udział w konkursie plastycznym na portret strażnika granicznego –
Stefana Galińskiego.

Po części artystycznej nastąpiła wyjątkowa chwila.
Kultywowanie przez szkołę pamięci o bohaterach Ojczyzny,
o przedwojennych strażnikach granicznych zostało zauważone
i docenione przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie w postaci Aktu Nadania Kombatanckiego Krzyża Pamięci, który wręczył
Pani Dyrektor Szkoły pan Roman Grzebel.
Pan Grzebel wręczył również w celach edukacyjnych, w ramach promocji swoją książkę „Ocalić pamięć, odrodzić ziemię.
Powrót do polskiego dziedzictwa. Ziemia Złotowska”.

W drugiej części obchodów zaplanowano atrakcje dla uczniów. Pyszna grochówka, przygotowana przez radę rodziców, dodała sił przed serią spotkań z zaproszonymi strażnikami granicznymi
z Bydgoszczy oraz Poznania. Podczas nich uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega dziś służba w Straży Granicznej, przyjrzeć się talentom psa Leona czy możliwościom robota wykorzystywanego do pracy na lotnisku.

GRATULUJEMY !!!

Opracowanie i zdjęcia:
– Dorota Malińska – Janaś
Szkoła Podstawowa
im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej
w  Śmiłowie,

– Roman Grzebel –
czł.nadz. ZKRPiBWP Koło Miejskie w Pile.

22.03.2024

Szkoły odznaczone medalami Semper Memores Erimus

Dnia 21 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów,
odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Władz Samorządowych w osobach Jana Prokopa – Zastępcy Burmistrza, Janusza Szustkiewicza – Przewodniczącego Rady oraz
Krystyny Wiertelak – Sekretarz  Rady, a także zaproszeni goście: Renata Fertun – Dyrektor SP w Odolanowie , Andrzej Wasiela Dyrektor SP w Świecy oraz  Bogusław Cebulski – prezes CIS.

Dyrektorzy Szkół odebrali Medale Semper Memores Erimus
„Zawsze Będziemy Pamiętać” wraz z AKTAMI NADANIA
w imieniu swoich szkół.

Odznaczenia wręczył w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w asyście przedstawicieli Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i Byłych Więźniów Politycznych w Odolanowie Bogdana Czubaka – Prezesa Koła oraz Katarzyny Gwiazdowicz – Sekretarza  Koła w Odolanowie.

Wyróżnione Szkoły za szczególne zaangażowanie
w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny

to Szkoła Podstawowa w Świecy
im. Powstańców Wielkopolskich oraz Zespół Szkół w Odolanowie im. Jana Pawła II oraz Kazimierza Glabisza.

Ponadto odznaczeniami zostali uhonorowani : Bogdan Czubak Prezes Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Odolanowie, który otrzymał Komandorię Kombatanckiego Krzyża Pamięci
 oraz Katarzyna Gwiazdowicz – Sekretarz Koła w Odolanowie, która otrzymała Kombatancki Krzyż Pamięci.

Ponadto uczestnicy spotkali się przy obelisku gen. Krzysztofa Globisza – Patrona Zespołu Szkół w Odolanowie.

Ponadto Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW odwiedził
w towarzystwie przedstawicieli Koła ZKRP i BWP Szkołę Podstawową w Świecy im Powstańców Wielkopolskich.

GRATULUJEMY !!!

Materiał nadesłali:
Bogdan Czubak,
Katarzyna Gwiazdowicz,
Zdjęcia nadesłał:
Michał Walków
UMiG Odolanów

22.03.2024

ODWIEDZINY

W dniu 20 marca 2024 roku Kol. Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu odwiedził chorującego Mirosława Grzędowskiego – Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Były wspomnienia oraz relacja z bieżącej działalności WZW.
Ko. Dominik przekazał Panu Prezesowi pozdrowienia
od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
przyjaciół i kolegów, życząc jednocześnie szybkiego powrotu
do zdrowia oraz życzenia
Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Pozdrawiamy Panie Prezesie !!!

22.03.2024

73.Rocznica Śmierci płk. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO
– absolwenta  SP Kwilcz.

1 marca 2024 r. odbyły się w Kwilczu gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
i 73.Rocznicy śmierci płk. Łukasza Cieplińskiego.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00 mszą w miejscowym kościele parafialnym, odprawioną przez proboszcza,
ks. Marka Sotka.

Następnie na skwerze płk. Łukasza Cieplińskiego odbył się
Apel Pamięci.

W asyście druhów z MDP i żołnierzy Wojska Polskiego,
którzy uświetnili uroczystość salwą honorową, wciągnięto
na maszt flagę państwową.

Później został odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
który objął obchody patronatem honorowym.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich i tablicą pamiątkową, poświęconą Łukaszowi Cieplińskiemu.

Następnie wszyscy przeszli do Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki. Tam zebranych powitał wójt Stanisław Mannek, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Kolejnym punktem uroczystości była akademia, przygotowana przez uczniów szkoły.

Przemawia Stanisław Mannek – Wójt Gminy Kwilcz 

Strofami poezji i poruszającymi słowami pieśni patriotycznych oddano hołd mężnym, niezłomnym żołnierzom – patriotom, którzy polegli za wierność Ojczyźnie. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach przekazywali podziękowania za chwile wzruszeń, które były ich udziałem oraz za to, że kolejne pokolenia pielęgnują pamięć o dokonaniach Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych.

Na uroczystej akademii delegacja Koła Gminnego ZKRP i BWP
w Kwilczu z Ryszardem Paluszakiem – Prezesem Koła na czele.

Pierwszy głos zabrał senator RP Jan Filip Libicki, a po nim Henryk Józefowski, prezes ŚZŻAK Okręg Wielkopolska.
Wręczył on dyrektorowi szkoły „Medal 80-lecia Przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”, przyznany przez Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy AK, na wniosek Zarządu Okręgu Wielkopolska, w podziękowaniu za upamiętnianie AK-owców i Żołnierzy Wyklętych.

List od posłanki na sejm Marii Małgorzaty Janyski odczytała
Jej asystentka Marta Magda. Z kolei inspektor UG Jakub Melcer odczytał list wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk.
W imieniu przedstawicieli rodziny Łukasza Cieplińskiego głos zabrał Henryk Łukasiewicz.

  Inf. Ryszard Paluszak
 Prezes Koła ZK RP i BWP  w Kwilczu
Zdjęcia:
Jakub Melcer

19.03.2024

TRADYCYJNIE ŚNIADANIE WIELKANOCNE

W dniu 18 marca 2024 roku , spotkała się grupa podopiecznych Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Koła w Kleszczewie i uczestników
Klubu Samopomocy w Kleszczewie na śniadaniu wielkanocnym,
zgodnie z tradycją katolicką.
Kosztowaliśmy produkty związane z tym dniem. Nie zabrakło dla wszystkich „zajączka”. Świętowaliśmy wspólnie z panem Bogdanem Kemnitz – Wójtem Gminy,
panią Ewą Iczakowską – Sekretarzem Gminy, panem Mariuszem Mikołajewskim – Wiceprezesem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Poznania, panią Haliną Kowalewską – Prezesem Stowarzyszenia Powstańców Wielkopolskich w Tulcach,
panią Haliną Jeger – Prezesem Stowarzyszenia „Pomagam”
w Kleszczewie i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczewie.
Miłe życzenia przekazał zebranym pan Wójt Gminy,
a także zaproszeni goście.

Ten wstęp do Świąt Wielkiej Nocy trwał do godziny 12.00.
Ci, dla których impreza się odbyła byli zadowoleni.
Po uroczystym śniadaniu zorganizowanym dla osób
z niepełnosprawnością i kombatantów wszyscy serdecznie pożegnali się i udali do domów. Warto doceniać „słabszych”
i w gminie Kleszczewo staramy się o tej grupie pamiętać.

    M. Radzimska
Gmina Kleszczewo

05.03.2024

Spotkanie na Ziemi Ostrzeszowskiej.

Na zaproszenie członków ostrzeszowskiego Miejsko – Gminnego Koła Związku Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych
w dniu 1 marca 2024 roku z wizytą w Ostrzeszowie przebywał Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Wiceprezes Mikołajewski spotkał się w Zespole Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie
z Lechem Janickim – Starostą Ostrzeszowskim i Zofią Witkowską – Wicestarostą Ostrzeszowską oraz z Członkami Zarządu Koła ZKRP i BWP w Ostrzeszowie por. Bohdanem Ogrodowskim – Prezesem Koła Związku i Stanisławem Grzesiakiem  – Wiceprezesem Koła ZKRP i BWP w Ostrzeszowie, podczas którego  omówiono szereg spraw organizacyjnych bliskich środowisku kombatanckiemu.

Podczas pobytu w Ostrzeszowie, w tym dniu właśnie w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich obchodzono Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Młodzież Zespołu Szkół nr 1 w hołdzie „żołnierzom wyklętym” przygotowała poruszającą część artystyczną.

Podczas uroczystego apelu Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu w asyście Bohdana Ogrodowskiego i Stanisława Grzesiaka uhonorował Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich Medalem SEMPER MEMORES ERIMUS „ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ” wraz z AKTEM NADANIA,
za szczególne zaangażowanie w kultywowanie pamięci
o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących za wolność
i niepodległość naszej Ojczyzny.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkoły realizują projekty wychowawcze podnoszące świadomość roli patriotyzmu
w umacnianiu siły narodu i państwa. Młodzież szkolna czynnie uczestniczy w organizowanych   na terenie powiatu ostrzeszowskiego w uroczystościach rocznicowych przy pomniku Golgota Wschodu. Uczniowie pamiętają o  grobach pomordowanych mieszkańcach Ostrzeszowa w wydarzeniach
tzw. Krwawej Soboty.

Medal w imieniu społeczności szkolnej przyjął Dariusz Grzesik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Ostrzeszowie.

W uroczystościach uczestniczył także Wacław Mucha – Kruczyński – emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 który w dniu 22 lutego 2024 roku w Poznaniu został wyróżniony medalem „Pro Patria”
w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci
o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełne szacunku i uznania gratulacje na ręce wyróżnionych złożył  Lech Janicki – Starosta wraz z Zofią Witkowską Wicestarostą
oraz Adamem Mickiewiczem – Członkiem Zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego.

Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW podczas pobytu
w Ostrzeszowie wraz z Członkami Zarządu Koła ZKRP i BWP
w Ostrzeszowie zapalił „ZNICZ PAMIĘĆ” przy Tablicy Pamiątkowej poświęconej Pamięci Powstańców Wielkopolskich i Stanisława Thiela – Dowódcy południowego frontu Powstania Wielkopolskiego.

Miał możliwość również zwiedzić Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie.

Gratulujemy ! Pozdrawiamy.

JFP

Zdjęcia nadesłała:
Magdalena Kułak
pełnomocnik starosty
ds. kontaktów z mediami

02.03.2024

Prezentacja i promocja książki
pt. „Ocalić Pamięć, Odrodzić Ziemię. Powrót do Polskiego Dziedzictwa. Ziemia Złotowska”– autor Roman Grzebel
pod patronatem Pana Jacka Mościckiego Wójta Gminy Tarnówka.

W dniu 27 lutego 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
i Ośrodku Kultury w Tarnówce odbyła się Promocja książki Pana Romana Grzebela
pt. „Ocalić Pamięć. Odrodzić Ziemię. Powrót do Polskiego Dziedzictwa. Ziemia Złotowska”.

Spotkanie poprzedziło wprowadzenie sztandarów.

Gości powitali : Pan Roman Grzebel – autor książki, Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Pan Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka.
Wśród uczestników spotkania m.in. :
Pan Ryszard Goławski – Starosta Złotowski,
Pani Małgrzata Sameć – Wicestarosta Złotowski,
Pan dr Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego,
Pan Marek Olszewski – Starosta Toruński,
Pan Andrzej Jasiłek – Burmistrz Miasta i Gminy Okonek,
Pan Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu,
Pani Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Poznaniu,
prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
Pan Wojciech Kicman – regionalista – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919,
Pan Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
Pan Andrzej Żujew – Dyrektor Zespołu Szkół w Tarnówce,
Pani Kamila Krzanik – Dworanowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej,
Pani Aleksandra Mrożek – prawnuczka Powstańca Wielkopolskiego Józefa Grzebela,
Pan Filip Staszewski – pra, prawnuk Powstańca Wlkp. Józefa Grzebela.

Następnie , uczniowie Szkoły Podstawowej im. Teodozji Kaźmierczyk w Tarnówce przedstawili inscenizację słowno – muzyczną przedstawiającą historię wydarzeń z lat 1772, 1793, 1795, 1830, 1863, 1914 oraz sam wybuch Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – 26.12.1918

Po czym Pan Roman Grzebel – omówił w wielkim skrócie publikację swojego autorstwa.

Publikacja jest pierwszą, zawierającą opisane na podstawie oryginalnych dokumentów zdarzenia, które miały miejsce ponad 105 lat temu na terenie powiatu złotowskiego w ówczesnych Prusach Wschodnich.
W publikacji  obok m. in. protokołów z wieców niepodległościowych na terenie powiatu złotowskiego główną zawartość publikacji stanowią Biogramy
60 Powstańców i Wojaków Powstania Wielkopolskiego
oraz 19 księży związanych z powiatem złotowskim
oraz uczestników 1918 – 1919.
Książka przedstawia również fotoreportaże z uroczystości upamiętniające uczestników Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
w 100.Rocznicę oraz w latach 2019 – 2023  i inne.

Z pośród zaproszonych Gości głos zabrali: prof. dr hab. Andrzej Stelmach, który podkreślił m. in. efekty tytanicznej pracy wykonanej przez Pana Romana. Powiedział, iż to właśnie
m.in. ta praca „Ocalić pamięć. Odrodzić ziemię.
Powrót do polskiego dziedzictwa. Ziemia Złotowska”.
Składa się na budowanie utrwalanie  i upowszechnianie etosu polskiego patriotyzmu, poświęcenia dla Ojczyzny i determinacji w walce.

Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, podkreślił , iż dzięki Panu Grzebelowi możemy odkrywać coraz więcej faktów i historii związanych z Postaniem Wielkopolskim na terenie powiatu złotowskiego, to cenne, żebyśmy mogli docenić nasze dziedzictwo
i przekazać je kolejnym pokoleniom.

Wojciech Kicman – regionalista – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego,  Marek Olszewski – Starosta Toruński – dodał, iż publikacja Pana Romana Grzebela wpisuje się w nurt poznawania dziejów lokalnych naszych małych ojczyzn.

Głos zabrali również Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu gratulując Panu Romanowi , przypomniał zebranym ,  iż  za krzewienia idei pracy organicznej  został On uhonorowany Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” przez Towarzystwo Im. Hipolita Cegielskiego.

Były podziękowania, gratulacje, upominki, laudacje i oklaski.

Marek Olszewski – Starosta Toruński.

Na zdjęciu od lewej Ryszard Goławski – Starosta Złotowski,
dr Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego, Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski,
czyta Roman Grzebel.

Następnie przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW ZKRP
i BWP oraz Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – w asyście Pana Romana Grzebela – Członka Nadzwyczajnego ZKRP i BWP –
Koło Miejskie w Pile wręczyli szereg odznaczeń i tak:

KOMBATANCKIM  KRZYŻEM  PAMIĘCI, za kultywowanie pamięci o bohaterach naszej ojczyzny został uhonorowany Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, który organizując uroczystości patriotyczne, stwarza okazje do częstych kontaktów
z młodzieżą – umożliwiając realizację podstawowego zadania statutowego – wychowania młodych osób w duchu patriotyzmu, popularyzowania wartości, które przyświecały również bohaterskim czynom Powstańców Wielkopolskich.

Na ręce Pana Andrzeja Jasiełki – Burmistrza Miasto i Gminy Okonek przedstawiciele WZW ZKRP i BWP w Poznaniu przekazali KOMBATANCKI KRZYŻ  PAMIĘCI wraz z AKTEM NADANIA dla Miasta i Gminy Okonek, która każdego roku m. in. w Podgajach
na terenie Gminy Okonek przy pomniku  Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego organizuje uroczystości z okazji powrotu Ziemi Złotowskiej do Polski. Tym samym krzewi i utrwala pamięć o ludziach i ich czynach w walce o Niepodległość Ojczyzny.

Za szczególne zaangażowanie w kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach Wielkopolan walczących za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny
nadawanym przez Kapitułę Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
Medalem SEMPER MEMORES ERIMUS
„ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ”
na wniosek Pana Romana Grzebela uhonorowano:

Pana prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, który jako Przewodniczący Komisji Historycznej aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz ZKRP i BWP. Pisząc recenzję do książki „Ocalić pamięć, odrodzić ziemię.
Powrót do polskiego dziedzictwa. Ziemia Złotowska”,
wykazał ogromną determinację autora i olbrzymie wartości historyczne książki.

Panią Aleksander Mrożek – Prawnuczka Powstańca Wielkopolskiego – Józefa Grzebela. Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie, która podczas lekcji języka polskiego kultywuje wśród  młodzieży dzieje ojczystego kraju i  zrozumienie, jak ważne jest poznawanie  języka polskiego oraz jak ważne jest poznawanie własnej historii.
Współautor projektu okładki do książki Pana Romana.

Szkoła Podstawowa im. Teodozji Kazimierczyk w Tarnówce –

Wartości patriotyczne Teodozji Kazimierczyk , która we wspomnieniach wychowanków jawi się niekwestionowanym przewodnikiem duchowym – „Wyczuwaliśmy jej niebanalną osobowość, mieliśmy do niej nabożny szacunek” przekazywane są kolejnym pokoleniom uczniów Szkoły w Tarnówce.
Dzięki wysiłkowi Dyrekcji i Nauczycieli cyklicznie organizowane są uroczystości kultywujące tradycje patriotyczno – niepodległościowe. Szkoła organizuje przedstawienia, dzięki którym krzewi i utrwala pamięć o ludziach i ich czynach
w walce o Niepodległość.
Medal odebrał Andrzej Żujew – Dyrektor Zespołu Szkół
w Tarnówce.

KOMBATANCKI CERTYFIKAT PAMIĘCI
odebrał Pan Filip Staszewski, informatyk po Politechnice Koszalińskiej, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, który jako druh strażacki uczestniczy w różnych uroczystościach patriotycznych. Współpracował przy powstawaniu książki Pana Romana.

Kapituła  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu
nadała
Panu Romanowi Grzebelowi

Medal SEMPER MEMORES ERIMUS
„ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ”.

Pan Roman Grzebel – Wnuk Powstańca Wielkopolskiego Józefa Grzebela.
Na wielkie uznanie zasługuje fakt, iż w 100-tną rocznicę Powstania Wielkopolskiego z Jego inicjatywy odsłonięto tablicę pamiątkową na cmentarzu komunalnym
w Złotowie, na której znajdują się nazwiska Powstańców Wielkopolskich spoczywających na ziemi złotowskiej.
Regionalista, patriota i społecznik.
Propagator wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców Wielkopolskich. Sporządza kwerendę osób uczestniczących czynnie w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
i redaguje na jej podstawie Biogramy.
Ukoronowaniem Jego pracy jest niewątpliwie publikacja;
 „Ocalić Pamięć. Odrodzić Ziemię.
Powrót do polskiego Dziedzictwa. Ziemia Złotowska”.

Uczestnikom spotkania podziękował Pan Roman Grzebel.
Uroczystość zakończyła wspólna fotografia.

Na zdjęciu od lewej stoją: Aleksandra Mrożek zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie, Grzegorz Kolera dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
w Złotowie, Jacek Mościcki Wójt Gminy Tarnówka (patron premiery książki: „Ocalić pamięć, odrodzić ziemię. Powrót do polskiego dziedzictwa. Ziemia Złotowska”), st. kpt. Krzysztof Olczak p.o. komendanta P.P.S.P. w Złotowie, Mariusz Mikołajewski Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, Patryk Wruk przedstawiciel Posła na Sejm RP Henryka Szopińskiego, Dominik Górny sekretarz Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
a także kompozytor, Marek Olszewski Starosta Toruński, Przemysław Grześkowiak – dyrektor, przedstawiciel pani Elżbiety Rybarczyk Burmistrza Wielenia, prof. dr hab. Andrzej Stelmach UAM w Poznaniu, Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Andrzej Jasiłek Burmistrz Miasta i Gminy Okonek, Wojciech Kicman były dyr. Zakładu Poszukiwania Nafty i Gazu w Pile, historyk/regionalista, Filip Staszewski inż. informatyk.
Siedzą od lewej: Janina Felsmann – Pawlik członek WZW ZKRP
i BWP w Poznaniu, Aniela Grzebel pra parwnuczka Powstańca Wlkp.. Józefa Grzebel, Kamila Krzanik-Dworanowska dyr. Muzeum Ziemi Złotowskiej, Ksawery Nowakowski pra prawunk Powstańca Wlkp. Józefa Grzebel – odsłaniał pierwszą tablicę Powstańców Wlkp. na Cmentarzu Komunlanym w Złotowie w 2019r.,
Roman Grzebel – atutor książki , Beata Paluchowicz dyr. Zespołu Szkół i Żłobka w Tarnówce, Marcin Nowosielski Przewodniczący Rady Gminy w Tarnówce. s. Barbara Rybus Diecezja Toruńska,
Stoi od prawej: Henryk Bindek bratanek Powstańca Wlkp.
Juliana Bindka (marynarza),
stoją od lewej: ks. Jerzy Knap proboszcz Parafii w Tarnówce
i Andrzej Żujew dyrektor Zespołu Szkół w Tarnówce.

Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa:

Goście zostali zaproszeni na regionalny poczęstunek.

JFP

Zdjęcia:
Anna Bartko
Rzecznik Prasowy
Starostwa Złotowskiego

23.02.2024

79. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań.

W dniu 23 lutego 2024 roku w Forcie Winiary – obecnie na  poznańskiej Cytadeli Poznaniacy uczcili kolejną rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań.
Obchody odbyły się pod Dzwonem Pokoju.

Walki o o Poznań, o odzyskanie ziem spod niemieckiej okupacji trwające miesiąc zakończyły się rankiem 23 lutego 1945 r.,
kiedy po 5-dniowym oblężeniu poddało się wojsko broniące Cytadelę. W wyniku natarcia poległo niemal 6 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz około 3 tysiące z armii niemieckiej.
Straty po stronie polskiej wynosiły ok. 650 ofiar –
mieszkańców Poznania.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Mariusz Wiśniewski – zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Po uroczystościach pod Dzwonem Pokoju w imieniu poznaniaków kwiaty pod pomnikami Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich złożyli Mariusz Wiśniewski i Halina Owsianna, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania. Obecni byli także przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych i wojewódzkich
oraz środowisk kombatanckich.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW,
który zapalił „Znicz Pamięci” przy Pomniku Cytadelowców.
Następnie uczestnicy oddali Hołd Bohaterom
przy Pomniku Żołnierzy Alianckich.

JFP

Zdjęcia:
Mariusz Mikołajewski
Kazimierz Seredyński

23.02.2024

SPOTKANIE

W przeddzień 79.Rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej
i walk o Poznań dnia 22 lutego 2024 roku
w gościnnych murach Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkali się Członkowie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu oraz zaproszeni Goście.

Wśród Gości m.in.:
– Alicja Marciniak – przedstawiciel Szefa Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
– prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak – Zakład Najnowszej Historii Politycznej UAM
– Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
– phm. Piotr Pers – przedstawiciel Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
im. Powstańców Wielkopolskich – Hufiec ZHP Poznań Nowe – Miasto.
– Andrzej Siejak – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP
w Jarocinie
– Bohdan Ogrodowski – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP w Ostrzeszowie.
– Henryk Dawidzionek – Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP
i BWP we Wronkach
oraz Kombatanci – członkowie Kół ZKRP i BWP i sympatycy wielkopolskiego środowiska kombatanckiego.

Spotkanie otworzył i powitał Gości – Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, rodowity poznaniak nawiązał w swoim wystąpieniu do wspomnień rodzinnych, albowiem Jego przodkowie pradziadek – Powstaniec Wielkopolski i Ojciec Karol – 1 szwadron 25 pułku ułanów – byli bardzo związani z naszą organizacją.

Następnie zabrał głos prof. dr hab. Andrzej Stelmach – witając zebranych nawiązał do historii miasta Poznania oraz podkreślił szereg aspektów współpracy pomiędzy Wydziałem ,
a Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim ZKRP i BWP
w Poznaniu.

Wykład nt. 79. Rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań wygłosił prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak.

To była prawdziwa lekcja historii. Bitwa o Poznań to trwające miesiąc walki o odzyskanie ziem spod niemieckiej okupacji. Decydująca część wydarzeń to oczywiście walka o FORT WINIARY, czyli dzisiejszą CYTADELĘ, która rozpoczęła
się 17 lutego 1945 roku, a ostatni szturm odbył się rankiem
23 lutego 1945 roku. Poznania broniły oddziały Niemieckie, również żołnierze Węgierscy. W  wyniku natarcia poległo niemal
6 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz 5 tysięcy z armii niemieckiej. Straty po stronie polskiej wynosiły ok. 650 ofiar,
byli to mieszkańcy Poznania.

Podczas dyskusji po wykładzie głos zabrali Antoni Kruszewski
z Jarocina , Zygmunt Szorcz oraz Waldemar Szostak – Członkowie WZW wnosząc cenne uwagi i refleksje dot. przedstawionych kwestii.

Podczas spotkania zasłużeni członkowie naszej organizacji zostali uhonorowani Medalami „PRO PATRIA”.

Przed wręczeniem odznaczeń Dominik Górny – Członek Nadzwyczajny WZW ZKRP i BWP przeczytał wiersz patriotyczny swojego autorstwa pt. „Pro Patria”.

Panel „odznaczeniowy” poprowadziła Janina Jagoda Felsmann – Pawlik – Członek WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
na wniosek Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował medalami „Pro Patria”
osoby posiadające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci
o walce o niepodległość Ojczyzny.

Medale z rąk Alicji Marciniak –  przedstawiciela Szefa Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali:

– Pani Halina Dawidzionek – społecznik i patriotka, Członek Nadzwyczajny pełniąca funkcję skarbnika Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP we Wronkach.

– Pani Kazimiera Horyza – Pachciarz – podopieczna Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Jarocinie, nauczyciel historii,
społecznik i regionalistka.

– Pani Krystyna Kruszewska – Kombatant – Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Jarocinie. „Dziecko Zamojszczyzny”, nauczyciel, społecznik. W Jej imieniu Medal odebrał małżonek Antoni Kruszewski.

– Pani Aniela Leszner – podopieczna i wiceprezes Koła Poznań – Piątkowo, społecznik i patriotka.

– Pan Wacław Mucha – Kuczyński – Członek Nadzwyczajny Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Ostrzeszowie.- emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, harcerz. Twórca, opiekun i obecnie kustosz Izby Tradycji i Pamięci narodowej w swojej macierzystej szkole,
Autor programu wychowawczego „Śladami Powstańców”.

– Pan Walenty Podemski – Kombatant – Koła Miejsko – Gminnego w Jarocinie, chorąży Pocztu sztandarowego Koła w Jarocinie, społecznik i patriota.

– Pan Andrzej Siejak – Członek Nadzwyczajny i Prezes Koła Miejsko – Gminnego oraz chorąży Pocztu sztandarowego Koła w Jarocinie. Społecznik i wybitny organizator. Patriota.

Następnie przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Dominik Górny wraz  z prof. dr hab. Andrzejem Stelmachem
w imieniu Kapituły „Honorowego Hipolita”
i Prezydenta Towarzystwa dr. Mariana Króla uhonorowali wręczając STATUETKĘ HIPOLITA – Mariuszowi Mikołajewskiemu – Wiceprezesowi Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu, nadając jednocześnie Godność LIDERA PRACY ORGANICZNEJ – za krzewienie idei pracy organicznej.

Natomiast prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak został uhonorowany przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego srebrnym Medalem „LABOR OMNIA VINCIT”
za krzewienie  idei pracy organicznej.
Aktu dekoracji dokonali prof. dr hab. Andrzej Stelmach
wraz z Dominikiem Górnym – Sekretarzem THC.

W imieniu odznaczonych podziękował Antoni Kruszewski.

Na zakończenie Mariusz Mikołajewski – Wiceprezes WZW pogratulował odznaczonym i podziękował wszystkim za przybycie.

ODZNACZONYM GRATULUJEMY !!!

Po spotkaniu odbyło się Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie zebrani omówili szereg bieżących spraw organizacyjnych.

JFP

Zdjęcia:
Piotr Pers
Bohdan Ogrodowski
Jagoda Pawlik

23.02.2024

17 lutego 2024 r. 100 – Rocznicę Urodzin obchodził
ppłk. Jan Świstak – Kombatant – Sybirak z Wągrowca.

Jako 16-latek, zimą 1940 r. został deportowany na Syberię. Pracował przy wyrębie drzewa w miejscowości Rakła,
skąd udało mu się uciec do Rodziców.

W 1942 roku został wcielony do Roboczych Batalionów.
W kwietniu 1943 r. zwolniony powrócił w Tajgę do Walnowa. Natomiast w maju 1943 roku wstąpił do I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką.

We wrześniu 1943 r. wyjeżdża na front, a już  12 października 1943 r. uczestniczy w Bitwie pod Lenino,
gdzie został ranny i wzięty do niewoli.
W listopadzie 1943 r. jest w obozie dla rannych jeńców w Vałku
na granicy Łotewsko – Estońskiej. Później ucieka przez Estonię
i przynależy do grupy partyzanckiej. W sierpni 1944 r. nastąpiło połączenie z Armią Czerwoną. Jan został dowódcą drużyny
i stopień młodszego sierżanta oraz „Order Sławy”.

Jednakże choroba Pana Jana uniemożliwiła spotkanie
z najbliższymi i delegacjami przedstawicieli samorządu i środowiska kombatanckiego, tym samym przyjęcia życzeń i gratulacji
z okazji tak dostojnego Jubileuszu.

Pomimo tego w dniu 22 lutego 2024 roku dostojnego Jubilata odwiedziły Stefania Gieczewska – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Wągrowcu wraz z Jolantą Szpis – Sekretarz Koła wągrowieckiego.
Koleżanki z wągrowieckiego Koła ZKRP i BWP złożyły życzenia Jubilatowi w imieniu własnym i członków Koła, w imieniu Pana Czesława Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Pani Elżbiety Sadzyńskiej – Sekretarz Generalnej Zarządu Głównego  ZKRP i BWP w Warszawie
oraz w imieniu Pana Mariusza Mikołajewskiego – Wiceprezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i koleżeństwa z Poznania.

Ponadto na ręce córki Pani Anny Hinc przekazały odznaczenia :
Kombatancką Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918”
wraz z dyplomem od Zarządu Głównego ZKRP i BWP

oraz odznaczenie „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”
od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku.

Córka Pana Jana Świstaka – Pani Anna Hinc.

Od lewej na zdjęciu: Jolanta Szpis – Sekretarz Koła ZKRP i BWP, Anna Hinc – córka Jubilata oraz Stefania Gieczewska – Prezes Koła ZKRP i BWP w Wągrowcu.

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż Pan ppłk. Jan Świstak
w godzinach popołudniowych dnia 22 lutego 2024 roku

„Odszedł na Wieczną Wartę”.

Cześć Jego Pamięci !!!

JFP

Zdjęcia nadesłały:
Stefania Gieczewska
Jolanta Szpis

21.02.2024

Poznań uczcił  pamięć  bohaterów  Akcji „Bollwerk”.

W dniu 21 lutego 2024 roku w Poznaniu przy ul. Estkowskiego,
przy pomniku ufundowanym przez mieszkańców miasta uczczono żołnierzy AK i poznaniaków z Chwaliszewa
– bohaterów Akcji „Bollwerk”,
którzy 82 lata temu zniszczyli niemieckie magazyny wojskowe
w porcie rzecznym w Poznaniu.

Niemieckie magazyny żywności i umundurowania spłonęły w nocy z 20 na 21 lutego 1942 roku. Zniszczone zostały tony żywności, materiałów budowlanych, chemikaliów oraz zapasy ciepłej odzieży, przeznaczonej dla wojsk walczących na froncie wschodnim.

Intensywne dochodzenie gestapo skutkowało licznymi aresztowaniami. Większość członków grupy dywersyjnej została zamordowana w trakcie brutalnych przesłuchań.
Ci, którzy przeżyli śledztwo, zostali straceni.

Hołd uczestnikom brawurowej akcji oddali Kombatanci, przedstawiciele miasta oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 40
w Poznaniu.

Wśród uczestników uroczystości Bernadeta Orłowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.


JFP

Zdjęcia:
Piotr Pers

21.02.2024

SPOTKANIE

W dniu 20 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie  władz Nowego Tomyśla z Panem Józefem Bednarzem – Kombatantem – Członkiem
Koła Miejsko Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Nowym Tomyślu,
który w dniu 8 stycznia 2024 roku skończył 100 LAT.
Pan Józef spotkał się z Włodzimierzem Hibnerem – Burmistrzem Nowego Tomyśla, Grażyną Pogonowską – zastępczyni burmistrza, Grzegorzem Aryżem – Sekretarzem Gminy
oraz z  Wojciechem Rabskim  – Członkiem Prezydium
i Skarbnikiem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Arturem Bąkiem – Prezesem PEC w Nowym Tomyślu, Mateuszem Jandym – Dyrektorem OPS w Nowym Tomyślu oraz Markiem Wichtowskim – Prezesem PWiK w Nowym Tomyślu.

To wyjątkowe spotkanie pozwoliło poznać ciekawą historię
Pana Józefa – wspomnienia z młodości,  jego doświadczenia
ze służby wojskowej, a także powojenne losy.

 

Jubilatowi GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia nadesłał:
Wojciech Rabski

10.02.2024

Dzień Patrona.

W dniu 9 lutego 2024 roku w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie
obchodzono Dzień Patrona .

Wśród zaproszonych Gości Apoloniusz Twaróg – Członek  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu i Prezes Koła Miejsko – Gminnego ZKRP i BWP w Murowanej Goślinie oraz Jarosław Dobrowolski – Radny Powiatu Poznańskiego, którzy na ręce Dyrektora Szkoły Pani Aldony Dałek przekazali w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP
MEDAL SEMPER  MEMORES  ERIMUS
„ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania
dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Długiej Goślinie.
za szczególne zaangażowanie w kultywowanie pamięci
o bohaterskich czynach Wielkopolan.

Ponadto Medalem MEDAL SEMPER  MEMORES  ERIMUS
„ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania

wyróżniona została
Pani Justyna Furman – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie.

GRATULUJEMY !!!

Zdjęcia nadesłała:
Justyna Grefkiewicz

10.02.2024

105.Rocznica podpisania rozejmu w Trewirze.

W dniu 9 lutego 2024 roku w Poznaniu na Skwerze Marszałka Ferdynanda Focha odbyła się uroczystości z okazji
105.Rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze.

    Ferdynand Foch francuski dowódca i teoretyk wojskowy, dowódca wyższych związków taktycznych armii francuskiej , marszałek trzech narodów: Francji (1918),
Wielkiej Brytanii (1919) 
i Polski (1923),
szef Sztabu Generalnego, przewodniczący Rady Wojennej Sprzymierzonych, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych.

Osobiste zaangażowanie marszałka Focha w proces pokojowy, który zaowocował uwzględnieniem sukcesu Powstania Wielkopolskiego w traktacie podkreślił w swoim przemówieniu
Stanisław Tamm – Sekretarz Miasta Poznania,
cyt. „„Dzięki temu nasz region został uznany za część odrodzonej Polski, co miało ogromne znaczenie nie tylko dla zakończenia walk, ale również dla ustalenia granic między Polską a Niemcami.

Również Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, zwrócił uwagę na międzynarodowy kontekst Powstania Wielkopolskiego, podkreślając wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych oraz osobiste zaangażowanie marszałka Focha.

W obchodach rocznicowych uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i regionu, Igor Kraszewski – konsul honorowy Francji
w Poznaniu, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerstwa oraz szkół.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała Janina Felsmann – Pawlik – Członek Zarządu WZW ZKRP i BWP. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny młodzieży
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego.

Jagoda Pawlik
Zdjęcia:
Mieczysław Pawlik
Piotr Pers

10.02.2024

84.Rocznica Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir.

W dniu 9 lutego 2024 roku w Poznaniu uczczono pamięć 140 tysięcy Polaków, którzy  w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku zostali zesłani w głąb Związku Sowieckiego. Wśród deportowanych były rodziny wojskowych, pracownicy kolei i służb leśnych.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Polskich Zesłańców Sybiru w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu.

Bezpośrednio po Mszy uroczystości odbyły się pod
Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru.
Modlitwę za zmarłych odprawił obecny podczas uroczystości arcybiskup Stanisław Gądecki.

Marian Macutkiewicz – Prezes Związku Sybiraków nazwał Syberię „największym więzieniem świata”. Apelował do młodych,
aby nie zapominali oni o historii ludzi, których Związek Radziecki potraktował brutalnie i bezwzględnie.

Ponadto wśród uczestników Kombatanci, Karolina Fabiś – Szulc –
I Wicewojewoda Wielkopolska delegacje rady miasta,
Jędrzej Solarski –   Wiceprezydent Poznania, przedstawiciele samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentowała Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP,
która zapaliła „Znicz Pamięci”.

Zdjęcia:
codzienny poznań.pl

06.02.2024

W dniu 28 grudnia 2023 roku z inicjatywy Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Murowanej Goślinie, odsłonięta została tablica, która informuje, o tym że na cmentarzu w Murowanej Goślinie pochowani zostali Powstańcy Wielkopolscy.

Zdjęcie nadesłał:
Apoloniusz Twaróg
Prezes Koła ZKRP i BWP
w Murowanej Goślinie

06.02.2024

W piątek, 2 lutego 2024 roku w Podgajach, Gmina Okonek
w pow. złotowskim przy pomniku Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się uroczystości.

Pan Andrzej Jasiłek Burmistrz Urząd Miasta i Gminy w Okonku
oraz Pan Ryszard Goławski Starosta Złotowski zaprosili
Pana Romana Grzebela –  Członka Nadzwyczajnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu Koło Miejskie w Pile na uroczystości z okazji 79. rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Polski
oraz upamiętnienia męczeńskiej śmierci 32 żołnierzy
z 3. Pułku Piechoty 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

Wartę honorową i kompanię reprezentacyjną, pod dowództwem podporucznika Miłosza Deneszewskiego, wystawił 52. Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej z Czarnego w woj. pomorskim. Uroczystości uświetniła orkiestra wojskowa z Koszalina,
pod batutą starszego chorążego sztabowego Tomasza Zajączkowskiego.

W trakcie przemówień, Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski, przypomniał, że wolność to nie tylko dar,
ale także wartość, którą należy ciągle pielęgnować, zwracając uwagę na fakt, że nie jest ona dana raz na zawsze.
Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu zaakcentował
na znaczeniu pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali życie
dla naszej wolności, argumentując, że ta pamięć powinna stale towarzyszyć nam w naszych sercach i działaniach.

Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski

Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu

Kwiaty pod pomnikiem Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski , Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski, Julian Brewka – Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego , Roman Grzebel w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, st. kpt. Krzysztof Olczak – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wraz z delegacją, Robert Chwedczyk Komendant Powiatowy Policji w Złotowie inspektor
wraz z delegacją, mjr Michał Komicz – zastępca dowódcy
52. Batalionu Remontowego w Czarnem, Krzysztof Kanecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Jastrowiu wraz z delegacją,
Artur Bobruk – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, Kamila Krzanik – Dworanowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej, Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu złotowskiego, delegacje organizacji i związków, inspekcje i służby mundurowe, delegacje placówek oświatowych oraz delegacje firm i zakładów pracy.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Jasiłek – Burmistrz Miasta i Gminy Okonek
płk. Edward Królik i Ryszard Goławski Starosta Złotowski

Na zdjęciu od lewej: Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka,
Marcin Nowosilski – Przewodniczący Rady Gminy Tarnówka, Roman Grzebel – przedstawiciel WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

Materiał nadesłał:
Roman Grzebel
Zdjęcia:
Anna Bartko
Rzecznik Starostwa Powiatowego w Złotowie
i Ewa Brożek Urząd Gminy w Tarnówce.

03.02.2024

W czwartek 1 lutego 2024 roku w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie noworoczne Gminy Nowy Tomyśl.

Zebranych w sali widowiskowej NOK-u gości w imieniu gospodarzy: Włodzimierza Hibnera – Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Adrianny Zielińskiej i Grażyny Pogonowskiej – Zastępczyń Burmistrza powitała Beata Baran – dyrektor NOK.

Wśród zaproszonych Gości Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolski, Starosta Nowotomyski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
wraz z Radnymi, Starości, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Nowotomyskiego oraz gmin zaprzyjaźnionych, sołtysi z terenu Gminy Nowy Tomyśl, przedstawiciele służb mundurowych,  oświaty, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu reprezentował Wojciech Rabski – Członek Prezydium – Skarbnik WZW
w Poznaniu.

Na zdjęciu pierwszy z lewej Wojciech Rabski – Członek Prezydium WZW, dalej Włodzimierz Hibner – Burmistrz
Nowego Tomyśla.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań i inwestycji minionego roku w Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego oraz planów na 2024 rok.

Wydarzenie uświetnił koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Zdjęcia :
Maciej Kasprzak
Nowotomyski
Magazyn Informacyjny
Nadesłał:
Wojciech Rabski

31.01.2024

Integracyjne spotkanie kombatanckie.

 W uroczystości przygotowanej przez Koło Gminne w Kotlinie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w dniu 30 stycznia 2024 r. w Restauracji „Podmiejska” w Witaszycach odbyło się dyskusyjne spotkanie
na temat konieczności jednoczenia się organizacji związkowych.

                W twórczym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych w Kotlinie w osobach: Przewodniczący Rady Gminy Kotlin – Czesław Moch, Wójt Gminy Kotlin – Mirosław Paterczyk, Sekretarz Gminy – Michał Urbaniak, Skarbnik Gminy –
Alicja Andrzejewska.
W tym roku zaproszono również zaprzyjaźnionych kombatantów
z Koła Gminnego w Jarocinie ZKRP i BWP oraz przedstawicieli Zarządu Związku Inwalidów Wojennych w Jarocinie reprezentowanych przez Prezesa ZIW Mariana Matkowskiego
oraz Sekretarza ZIW Henryka Musielaka.
Wójt Gminy Kotlin Mirosław Paterczyk po krótkim wystąpieniu wręczył Mirosławowi Kościelnemu – Członkowi Nadzwyczajnemu, Dyplom Okolicznościowy nadany przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu Związku Kombatantów RP i BWP. Poruszono sprawy dotyczące starzenia się organizacji oraz potrzebę jednoczenia sił pomiędzy kołami, a także pozyskiwaniu nowych członków nadzwyczajnych.
Nie zabrakło wspomnień z minionych młodzieńczych lat, czasu spędzonego w wojsku oraz w trudnych warunków zimowych.

Materiał nadesłał:
Leszek Bajda

31.01.2024

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

W dniu 29 stycznia 2024 roku w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Poznaniu.

Podczas posiedzenia członkowie rady wspólnie z Agatą Sobczyk – Wojewodą Wielkopolską omówili kalendarium uroczystości patriotycznych w 2024 roku oraz roczne plany i zamierzenia Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

Wojewódzka Rada Kombatancka w Poznaniu jest opiniodawczo – doradczym organem Wojewody w sprawach integracji środowisk kombatanckich, której przewodniczącym od wielu lat jest
mjr Zenon Wechmann – Prezes Oddziału Wielkopolska Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i Przewodniczący i Prezesi Związków Kombatanckich oraz Teresa Masłowska – Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała
Bernadeta Orłowska – Wiceprezes WZW ZKRP i BWP w Poznaniu.

23.01.2024

W hołdzie ofiarom Krwawej Soboty.

By uczcić tragiczne wydarzenia sprzed 79 lat i oddać hołd zamordowanym ostrzeszowianom 20 stycznia 2024 roku
na ostrzeszowskim rynku zgromadzili się Kombatanci, harcerze ZHR i ZHP, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych oraz władze samorządowe powiatu,
a także Miasta i Gminy Ostrzeszów, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą znajdującą się na frontowej ścianie ratusza, ufundowaną przez mieszkańców Ostrzeszowa w hołdzie pomordowanym w Krwawą Sobotę ostrzeszowianom.
Po złożeniu kwiatów na rynku, uczestnicy uroczystości przeszli
na ostrzeszowski cmentarz, by zapalić znicze na grobie ofiar Krwawej Soboty.

W symbolicznej uroczystości uczestniczył Andrzej Grzyb – Poseł
na Sejm RP ; w imieniu władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego kwiaty złożyła wicestarosta Zofia Witkowska wraz z członkiem Zarządu Powiatu Adamem Mickiewiczem. Okolicznościowe słowo wygłosił Stanisław Grzesiak – wiceprezes ostrzeszowskiego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Na uroczystości nie zabrakło Bohdana Ogrodowskiego – Prezesa Koła Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie.

79 lat temu, tuż przed wyzwoleniem, dosłownie w ostatnich godzinach pobytu w Ostrzeszowie hitlerowcy dokonali bestialskich morderstw. Wydarzenia te zapisały się w historii Ostrzeszowa  pod wiele mówiącą nazwą Krwawa Sobota. 20 stycznia 1945 roku z rąk niemieckich żandarmów zginęli: Alojzy Adamski, Ignacy Biernat, Szczepan Biernat, Jan Kubasik, Ignacy Kubasik, Józef Morawa, Walenty Płaczek, Franciszek Poszwa, Marian Rutkowski, Zbigniew Biernacki, chłopiec o nieznanym imieniu o nazwisku Gruszka, Walerian Stempniewicz i Marian Strenk.
Zginął też omyłkowo jeden z niemieckich osadników.
Następnego dnia Niemcy mieli rozstrzelać 80 kolejnych osób, ale plany hitlerowców pokrzyżowała ofensywa wojsk radzieckich.  W niedzielę 21 stycznia 1945 roku około godz. 6 ulicami Wieluńską i Grabowską wjechały do Ostrzeszowa radzieckie czołgi. Około godz. 8.30 zakładnicy zostali uwolnieni. 21 stycznia 1945 roku zakończyła się hitlerowska okupacja w Ostrzeszowie.

Materiał nadesłała:
Magda Kułak
pełnomocnik starosty
ds. kontaktów z mediami

23.01.2024

100.Rocznic Urodzin

Pan Franciszek Adamczak – Kombatant-  Członek Miejsko- Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gostyniu w dniu 18 stycznia 2024 roku
skończył 100 lat.
Do służby wojskowej został powołany w kwietniu 1945 roku
do 59 pułku zapasowego artylerii lekkiej w Toruniu, a następnie przeniesiony do pułku artylerii przeciwlotniczej w Lesznie.
Służbę wojskową zakończył w marcu 1946 roku.
Z zawodu był murarzem.
Uroczystość urodzinowa odbyła się
20 stycznia 2024 roku w Kunowie, z udziałem licznej rodziny
i dwóch pra, pra wnuków, na której Jubilat został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Pamięci.
Dekoracji dokonał Jan Nowacki Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
List gratulacyjny wręczyła Jubilatowi Melania Andrzejczak –  ​Prezes Koła ZKRP i BWP w Gostyniu, natomiast
kwiaty wręczyła Zofia Biderman – Skarbnik Koła ZKRP i BWP
w Gostyniu.
GRATULUJEMY !!!
Materiał nadesłał:
Jan Nowacki

19.01.2024

105. Rocznica Powstania Wielkopolskiego w Kwilczu.

        W gminnych obchodach 105 rocznicy przyłączenia się ochotników z Ziemi Kwileckiej do Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się  6 stycznia 2024 r., nasz Związek reprezentował poczet sztandarowy i delegacja składająca wiązankę kwiatów
w składzie: Andrzej Piotrowicz – syn Powstańca Wielkopolskiego
z asystą Ryszarda Paluszaka – Prezesa Koła ZKRP i BWP
i Władysława Ogrodowczyka – Sekretarza Koła.

Od lewej: Ryszard Paluszak, Władysław Ogrodowczyk,
Andrzej Kaczmarek

     Po Mszy Św. delegacje udały się na Skwer płk. Łukasza Cieplińskiego, gdzie odśpiewano hymn państwowy,
a na maszt została wciągnięta biało – czerwona flaga.
Stanisław Mannek – Wójt Gminy przypomniał wydarzenia tamtych dni, po czym nastąpiła zmiana warty przy pomniku Powstańców Wielkopolskich dokonana przez MDP OSP w Kwilczu,  złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz odśpiewano Rotę.

Od lewej: Andrzej Kaczmarek, Władysław Ogrodowczyk,
Ryszard Paluszak

Przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
Od lewej: Grzegorz Korpik – Przewodniczący MRG w Kwilczu,
Andrzej Kaczmarek, Władysław Ogrodowczyk, Ryszard Paluszak, wójt gminy Stanisław Mannek

Poczet sztandarowy ZK RP i BWP
Drugi od prawej: Ryszard Paluszak, Wł. Ogrodowczyk,
Andrzej Kaczmarek

Przemawia Wójt Gminy Kwilcz Stanisław Mannek.

 Na budynkach Kwilcza łopotały powstańcze flagi,  przypominające dzień 27 grudnia 1918 r. dzień, w którym powstanie rozpoczęło się w Poznaniu, a rozejm podpisany w Trewirze 16 lutego 1919 r. zakończył zmagania militarne o Wielkopolskę.

Zmiana warty honorowej przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Materiał opracował:
Ryszard Paluszak
Prezes Koła ZK RP i BWP w Kwilczu
Zdjęcia:
Marcin Lehmann
i Jakub Melcer

17.01.2024

Jubileusz 100 – lecia Urodzin .

 Pan Józef Bednarz – Kombatant – Członek Koła Miejsko Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Tomyślu w dniu 8 stycznia 2024 roku skończył 100 LAT.

Pan Bednarz służył w 16 Brygadzie Pancernej Wojska Polskiego
15. 03.1945 r. brał udział w obronie Wrocławia.
Brał również udział przy forsowaniu NYSY ŁUŻYCKIEJ.
Ranny pod Budziszynem.

Zawodowo pracował w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych „CHIFA” jako tokarz w Dziale Mechanicznym w Nowym Tomyślu.

Odznaczony m. in. „Medalem Zwycięstwa i Wolności”
w uznaniu zasług położonych podczas II Wojny Światowej
oraz Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Urodzinowa uroczystość odbyła się 12 stycznia 2024 roku,
w której wzięła udział liczna Rodzina, Przyjaciele,
Pan Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla,
który złożył życzenia oraz wręczył list gratulacyjny i kwiaty.

Były również życzenia od Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Zdjęcia nadesłał:
Piotr Wolny
Wnuk Jubilata

12.01.2024

Obchody 105. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego we Włoszakowicach.

W dniu 11 stycznia 2024 roku, dokładnie w 105. rocznicę słynnej potyczki pod Zbarzewem, odbyła się druga odsłona gminnych uroczystości powstańczych.
Bohaterskich powstańców wielkopolskich  wspominano we Włoszakowicach oraz przy zbarzewskim pomniku upamiętniającym tamto wydarzenie.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji poległych,
którą we włoszakowickim kościele pw. Świętej Trójcy koncelebrowali ksiądz proboszcz Zbigniew Dobroń
i ksiądz senior Andrzej Szulc.
W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe reprezentujące lokalne instytucje i organizacje społeczne, w tym: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło we Włoszakowicach (sztandar nieśli żołnierze ze 125 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie), Towarzystwo Kolejarzy, Kółko Rolnicze oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Byli również przedstawiciele władz samorządowych, delegacje niewymienionych organizacji oraz uczniowie miejscowej szkoły.

Pamięć uczestników Powstania Wielkopolskiego uczczono także na pobliskim cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się symboliczny grób księdza Józefa Górnego (patriotycznego proboszcza parafii Włoszakowice w latach 1916-1940), mogiła powstańców poległych w potyczce pod Zbarzewem (Jana Otto juniora, Michała i Wiktora Zająców oraz Leona Wańskiego) oraz grób Jana Otto seniora (dowódcy oddziału powstańczego we Włoszakowicach).
Przy powstańczej mogile złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, czego dokonali m.in.: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, dyrektor ZSO Włoszakowice Jarosław Zielonka, prezes włoszakowickiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Lucyna Wójcik, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Koło Włoszakowice z prezes Marią Rzeźniczak na czele, reprezentanci miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z prezesem Tomaszem Pawłowskim oraz przedstawicielki tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Danutą Walkowiak.

O odpowiedną oprawę wydarzenia zadbał brat Ryszard Dudek
z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego, który oddał salwy honorowe na cmentarzu we Włoszakowicach oraz przy pomniku
w Zbarzewie.

Materiał nadesłała:
Lucyna Wójcik
Prezes Koła ZKRP i BWP
we Włoszakowicach.

12.01.2024

DZIEŃ  PATRONA

W dniu 12 stycznia 2024 roku Szkoła Podstawowa
im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939,
jedna z najmniejszych szkół

w powiecie szamotulskim obchodziła DZIEŃ PATRONA.

Minęło 84 lata i 23 dni od przykrych wydarzeń dla mieszkańców wsi Brodziszewo. Spacyfikowani podczas II Wojny Światowej mieszkańcy na długie tygodnie osadzeni zostali w więzieniu
we Wronkach.
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie PAMIĘTAJĄ
o tych wydarzeniach.

Wśród zaproszonych Gości Wojciech Rabski – Członek Prezydium
i Skarbnik Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu, który na ręce Dyrektor Szkoły Pani Katarzyny Andrzejewskiej przekazał w imieniu Zarządu Wielkopolskiego Związku ufundowany przez dr Mariana Króla – Honorowego Prezesa WZW ZKRP i BWP w Poznaniu, który jako dziecko był wśród deportowanych
MEDAL SEMPER  MEMORES  ERIMUS
„ZAWSZE  BĘDZIEMY  PAMIĘTAĆ”
wraz z Aktem Nadania,
za szczególne zaangażowanie w kultywowanie pamięci
o bohaterskich czynach Wielkopolan.

GRATULUJEMY !

Materiał nadesłał:
Wojciech Rabski

12.01.2024

Oddano Hołd Powstańcom Wielkopolskim w 105. Rocznicę Zdobycia lotniska Ławica.

W dniu 6 stycznia 2024 roku przed pomnikiem  Zdobywców Ławicy przy starym terminalu Portu Lotniczego na Ławicy w Poznaniu tradycyjnie, jak co roku
Klub Seniorów Aeroklubu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Poznański wraz
z zaproszonymi Gośćmi oddali Hołd Powstańcom Wielkopolskim
w 105. Rocznicę zdobycia lotniska Ławica.

 W uroczystości w asyście pocztów sztandarowych i Orkiestry Wojskowej udział wzięli zaproszeni przez organizatora uroczystości oficjalnych goście: władze miasta, samorządowcy, przedstawiciele 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego,
przedstawiciele V. Korpusu Armii USA, mieszkańcy m. Poznania.

12.01.2024

Dr Marian Król – Prezydent oraz Zarząd Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego, zaprosili Członków Towarzystwa, przyjaciół i sympatyków do udziału w uroczystej Mszy Świętej, podsumowującej obchody
25-lecia działalności Towarzystwa.

Mszę Świętą w intencji  dziękczynnej
za 25 lat działalności Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego
oraz za zmarłych i żyjących Członków i Przyjaciół Towarzystwa
w dniu 6 stycznia 2024  roku o godz. 10.00
w Bazylice Archikatedralnej św. Apostołów Piotra
i Pawła 
w Poznaniu  odprawił Jego Ekscelencja Arcybiskup, Metropolita Poznański  Stanisław Gądecki.
Wśród uczestników Członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu z dr. Marianem Królem – Prezydentem Towarzystwa i Dominikiem Górnym – Sekretarzem HCP na czele oraz Janina Felsmann – Pawlik – Członek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.